Członkowie samorządu

Krystian Buczyński – przewodniczacy,

Kacper Bogusławski – z-ca przewodniczącego,

Mateusz Fijałkowski – skarbnik,

Nikola Kubiak – sekretarz,

Członkowie – Ola Frank, Roksana Bąk, Iwan Bachurski.

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół RCKU w Przemystce

Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności, realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie  i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

  • organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych
  • rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki
  • organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym
  • zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami
  • zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą

Działania stałe:

  • spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych
  • losowanie „Szkolnego szczęśliwego numerka”
  • zbieranie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego
  • organizacja i pomoc w zorganizowaniu imprez szkolnych
  • działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie gminy
ZSRCKU W PRZEMYSTCE 2021
POWERED BY RAPAF.
Skip to content